Privacy policy and cookies policy

I. Administrator

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (zwane dalej Użytkownikami) w związku z rzeczywistym lub potencjalnym korzystaniem przez nie z usług Sarsped sp. z o.o. Sp.kom z siedzibą w Poznań ( zwany dalej w skrócie Sarsped) a także przeglądu strony internetowej www.sarsped.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Sarsped Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Malwowa 129
 3. Sarsped pozyskuje informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, przy czym pozyskiwanie tych danych następuje w poniżej podanych formach:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. Poprzez korespondencję elektroniczną, pocztową, telefoniczną lub osobistą,
  3. na serwisach transakcyjnych kojarzących i obsługujących zlecenia transportowe,
  4. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
 4. Sarsped może gromadzić informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

II. Udostępnienie danych

 1. Dane osobowe pozyskane przez Sarsped podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych przepisami niniejszego punktu.
 2. Dane podane przez Użytkowników mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, do danych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. II.4, dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, inaczej niż za zgodą użytkownika, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i zgodnie z celem na który użytkownik wyraził zgodę.
 4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane:
  1. podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Sarsped w tym zakresie współpracuje.
  2. w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza lub innego źródła kontaktu, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  3. w wykonaniu obowiązku udzielania informacji zebranych przez Sarsped upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

III. Polityka plików cookies

 1. Strona internetowa Sarsped korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony.
 2. Strona internetowa Sarsped nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
 3. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.
 4. Sarsped wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. Obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownikiem a serwerem.
  2. Statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

IV. Ochrona techniczna danych osobowych

 1. Sarsped chroni dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
 2. Sarsped wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników. W szczególności Sarsped stosuje zabezpieczenia techniczne i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.

V. Prawa Użytkownika

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością prowadzoną przez Sarsped może złożyć reklamację dotyczącą tego przetwarzania.
 2. Każda osoba ma prawo:
  1. do uzyskania od Sarsped potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do następujących informacji:
   • cele przetwarzania;
   • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • o prawie do żądania od Sarsped sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
  2. żądania od Sarsped niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3. wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach;
  4. żądania od Sarsped niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Sarsped;
  5. żądania od Sarsped ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Sarsped nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sarsped są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15.05.2018 roku.
 2. Sarsped zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
  2. zmiany funkcjonalności strony internetowej;
  3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Polityce Prywatności;
  4. poprawy obsługi Użytkowników
 3. Zmieniona Polityka Prywatności zostaje umieszczona każdorazowo na stronie www.sarsped.pl i jest wiążąca dla Użytkownika, który nie zrezygnuje z korzystania z usług Sarsped lub nie cofnie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności.
 4. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

 

How We Work

We have an eye on your merchandise

We offer our customers allocation of a personal attendant, who currently informs on all occurring events and about loading and unloading of the cargo entrusted to us. This person should take care of the course of transport and monitor the performance of a particular transport order.

Order transport Order transport

transport services

forwarding services and logistics solutions